آرزوها....

چند روز رو بدون  امید رسیدن به آرزویی شروع کردی ؟

آرزویی ای که  انرژی ای باشه که با هاش به پرواز در می آیی، زندگی بدون آرزو  چیزی غیر از روز مرگی نیست...

روزی که با شادی یک روز جدید آغاز نمی شه ...

و شبش با امید به شروع فردایی پر امید به خواب نمی ری...

آرزوهات رو رها نکن....بسازشون .... اگه از دستت رفتند... اگر حس می کنی توی قلبت مردند .. به آرزوهایی که زنده نگه ات می دارند زندگی ببخش!...

لبخند

آرزو می کنم قلبت پر از امید و آرزو باشه.....

...

/ 0 نظر / 31 بازدید