چقدر شیرینه وقتی یه کوچولوی دوست داشتنی لبخند می زنه شیرینی قندی که تو دلت آب می شه به همه وجودت سرایت می کنه...

لبخند مادرت پروازت می ده به بهترین حال های دنیا...

وقتی اونایی که دوست داری می خندند  چقدر شادی انگار نه انگار هر کدوم دل مشغولی هایی دارند برای خودشون... آنی از همه غم ها فارغ می شی....

وقتی طبیعت می خنده... وقتی پرنده ای آواز آزادی می خونه... گل ها رو به آفتاب لبخند می زنند... جوانه ها در جواب محبت خورشید و نوازش بارون سبز می شن...

وقتی سلامتی و آنهایی که دوستشون داری شادند..سلامتند... می خندند...

وقتی بارون بهاری به صورتت می خوره و هوای عالی ای که زنده ات می کنه تو ریه هات می کشی .....

...خدا توی قلبت لبخند می زنه..... حسش می کنی....