50*70 رنگ روغن کپی


 

تفاوت رنگ به دلیل تفاوت نور در زمان عکاسی است