وقتی یه حرکتی می کنی، زمانی کاری رو انجام می دی، موقعی قدمی رو بر می داری که: مطمئنی، خیالت راحته که واسه قدم بعدی جا پات محکمه حداقلش خیالت راحته که زیر پات یهو خالی نمی شه!

وقتی کاری رو انجام می دی که یه جورایی از خودت مطمئنی که از پسش بر میای.

وقتی می خوای بپری، زمانی با خیال راحت می پری که مطمئنی چتر نجاتت به موقع باز می شه.

وقتی با خیال راحت می پری که مطمئن باشی تو آغوش خدا فرود میای ....

بوشهر- بندر دیلم- آبان 90