این نقاشی مداد رنگی یه کار سریع و برای رفع بیکاری بود لبخندنیشخند

پاییز سال گذشته کشیدمش و سایزش هم 4A هستش زیاد روش وقت نگذاشتم در نتیجه یه کار عالی نیست با این وجود من دوسش دارم