این آخرین نقاشی با مداد رنگی که کشیدم . آخرای فروردین امسال تمومش کردم 

 یه شکوه خاصی داره جناب ببر لبخند

 در ادامه چند مرحله اش رو گذاشتم


تفاوت رنگ ها به خاطر اینکه بالایی با  دوربین عکس گرفتم  و پایینی هابا گوشی