چند روزی توی گیلان قشنگم  طبیعت گردی کردملبخند

خدایا شکرت  چقدر زیبایی.... آی که با دیدن سبزی درخت ها و آبی آسمون تمام وجودم پر از شعف می شه

صدای رودخونه و دریا.... گیلان من بی نظیری بهشت من ...

در ادامه چند تا عکس قشنگ دیگه هم گذاشتم  جاهای قشنگی که سر زدیم لبخند