این نقاشی هم بهار امسال کشیدم

یکم زیادی رنگارنگه! مدلش رو چندان دوست نداشتم!

در ادامه چند مرحله از آماده شدن کار رو می گذارم