سلاملبخند

این تابلو رنگ روغن اولین تابلو بعد مدتهاست که کشیدم  اولیش تابستون 81 بود و این یکی مال بهار امساله

در ادامه چند مرحله از آماده شدن کار می گذارملبخند