نقاشی قسمتی از وجودمه!

هنر دیدن چشما، حس قلب، رقص انگشتها

لذت خلق اثری که هنر توست