تا اونجا که دستگیرم شده نیلو خانم ما یه پرنده ماهی خوار

باید ببینید که با چه ذوق و ولعی تیکه های  مرغ رو که ریز کردم می خوره!

تو طبیعت نیستیم! نقاشی پشت سرش کار خودمه بعدا ینجا  می گذارمش